Gallery

۳ اعلامیه خبری : ملاقات های جداگانه سرپرست وزارت امور خارجه ب ا سفیر ترکیه، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و پاکست ان و معاون وزارت امور خارجه ایران ( متن های دری )

سرپرست وزارت امور خارجه با سفیر ترکیه ملاقات نمود

22 عقرب 1392

کابل – ضرار احمد عثمانی سرپرست وزارت امور خارجه قبل از ظهر امروز در دفتر کار خود با آقای بسات اوزترک سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل ملاقات نمود.

دوطرف در رابطه به دوستی تاریخی و پیوند های عمیق و همچنان طیف وسیع همکاری های نزدیک بین افغانستان و ترکیه صحبت و تبادل نظر نمودند.

سفیر ترکیه مراتب تبریکات خود را به آقای عثمانی به مناسبت تقرر شان بحیث سرپرست وزارت امور خارجه ابراز نمود.

سرپرست وزارت امور خارجه گفت،" در طول تاریخ ترکیه یک دوست خوب و نزدیک مردم افغانستان بوده است. دید ما در مورد روابط و دوستی ما با مردم و دولت ترکیه روی همین بنیاد استوار است".

سفیر ترکیه گفت ،" رابطه بین افغانستان و ترکیه یک رابطه خاص بوده و با مرور هر روز تقویت و تحکیم می یابد."

هردو جانب همچنان در مورد پیشرفت و اهمیت خاص پروسه استانبول برای تقویت فضای اعتماد و همکاری های عملی بین کشور های قلب آسیا به تفصیل صحبت نمودند. سرپرست وزارت امور خارجه گفت که همکاری های منطقوی یکی از ستون های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. وی اظهار امیدواری نمود که افغانستان و ترکیه به صفت آغاز کننده گان پروسه استانبول در راستای انکشاف و موفقیت بیشتر از پیش این پروسه همکاری و هماهنگی نزدیک خویش را ادامه دهند.

دوطرف همچنان در مورد تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی سال آینده و تدویر لویه جرگه مشورتی جهت بحث روی موافقتنامه دوجانبه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا صحبت نمودند.

سرپرست وزارت امور خارجه خطاب به سفیر ترکیه گفت،" شما دوستان خوبی در افغانستان دارید. این دوستان شما، شما رادر خاطرات خود خواهند داشت و از شما همیشه به صفت یک سفیر خوب و دوست خوب مردم افغانستان یاد آوری خواهد شد."

آقای عثمانی به آقای اوزترک که دوره ماموریت اش به صفت سفیر ترکیه در افغانستان در روز های آینده به پایان می رسد، آرزوی موفقیت کرد.

***

سرپرست وزارت امور خارجه با نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و پاکستان ملاقات نمود

22 عقرب 1392

کابل – ضرار احمد عثمانی سرپرست وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز در دفتر کار خود با آقای ضمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و پاکستان ملاقات نمود.

دوجانب از انکشاف و توسعه روابط و همکاری ها بین افغانستان و فدراسیون روسیه طی دهه گذشته اظهار رضایت نموده و تاکید نمودند که این همکاری ها باید بیشتر از پیش تقویت شوند.

سرپرست وزارت امور خارجه گفت،" حکومت افغانستان علاقمند حضور فعال فدراسیون روسیه در سکتور های مختلف اقتصادی و انکشافی در افغانستان، می باشد ".

هردو جانب بر ضرورت همکاری و هماهنگی نزدیک در امر مبارزه با تروریزم و مواد مخدر که دو دشمن مشترک تمام کشور های منطقه و جهان می باشد، تاکید نمودند.

هردو جانب همچنان در مورد تدویر لویه جرگه مشورتی به هدف جلب نظریات مردم افغانستان برای امضای موافقتنامه همکاری های دوجانبه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا نیز صحبت نمودند.

***

سرپرست وزارت امور خارجه با معاون وزارت خارجه ایران ملاقات نمود

22 عقرب 1392

کابل – ضرار احمد عثمانی سرپرست وزارت امور خارجه عصر امروز در دفتر کار خود با آقای ابراهیم رحیم پور معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور آسیا و اوقیانوسیه ملاقات نمود.

معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب تبریکات خود را به آقای عثمانی به مناسبت تقرر شان بحیث سرپرست وزارت امور خارجه ابراز نمود.

سرپرست وزارت امور خارجه به ر ابطه نزدیک بین دو کشور اشاره نموده،گفت،" دولت افغانستان بخصوص جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نظر خاص و مثبت در مورد روابط و همکاری های افغانستان با جمهوری اسلامی ایران دارد و امیدوار هستیم همکاری ها بین دو کشور در دوران حکومت جدید ایران بیشتراز پیش انکشاف و توسعه یابد".

هردو جانب در مورد گسترش همکاری های تجارتی بشمول دسترسی بیشتر تجار افغان به بندر چاه بهار تبادل نظر نمودند.

دوطرف همچنان در مورد آماده گی های دولت افغانستان برای تدویر موفقانه انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در سال آینده و تقویت همکاری ها بین دو کشور در مورد حضور مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران صحبت نمودند.

By Voice of After The War